Statut Fundacji Lechostawa Bar

Wsparcia EDUKACJI MORSKIEJ

Rozdział l. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Lechosława Bar – Wsparcia Edukacji Morskiej zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Lechosława Bar, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Warońską, w kancelarii notarialnej w Gdyni, w dniu 19 lutego 2018 r pod numerem Repertorium A nr 1391/2018 jako ,,Fundacja Lechosława Bar Wsparcia Daru Młodzieży”.
 3. Decyzją Zarządu (Fundatora) Fundacji z dnia 30 maja 2019 roku Fundacja zmienia nazwę na: ,,Fundacja Lechosława Bar Wsparcia Edukacji Morskiej”

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki morskiej.

§4

 1. Fundacja używa swoje logo w postaci wizerunku żaglowca z nazwą Fundacji i siedzibą.
 2. Fundacja używa owalnej pieczęci z symbolem żaglowca z napisem w otoku wskazującym jej nazwę.
 3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział lI. Cele i zasady działania Fundacji

§5

 1. Działalność organizacyjna, oświatowa, wydawnicza, szczególnie w zakresie dofinansowywania eksploatacji „Daru Młodzieży” i innych statków szkolnych, pomocy w szkoleniu młodzieży w zakresie gospodarki morskiej, pomocy młodzieży w zdobywaniu wiedzy w zakresie związanym z gospodarką morską, w tym studentom szkół o profilu morskim wszystkich szczebli i rodzajów.
 2. Propagowanie rozwoju gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego oraz pozyskiwanie funduszy na budowę statków szkolnych, w tym ewentualnego przyszłego następcy „Daru Młodzieży” oraz baz szkoleniowych, warsztatów i laboratoriów
 3. Kultywowanie tradycji rozwoju gospodarki morskiej, szkolnictwa i wychowania morskiego.
 4. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność zmierzającą do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 2. Finansowanie stypendiów uzdolnionym uczniom studentom, szczególnie wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;
 3. Finansowanie kursów i rejsów szkoleniowych na statkach, w tym na statku „Dar Młodzieży” dla uczniów szkół średnich i studentów.
 4. Współpracę z uczelniami i szkołami morskimi oraz organizacjami wychowania morskiego.
 5. Wspieranie inicjatyw i imprez związanych z propagowaniem tradycji morskich i szkolnictwa morskiego.
 6. Wspieranie, nagradzanie i wyróżnianie wybitnych nauczycieli i wykładowców szkolnictwa morskiego.
 7. Współpracę ze stowarzyszeniami zawodowymi branży morskiej i organizacjami pozarządowymi związanymi z gospodarką i edukacją morską;
 8. Współpracę z ośrodkami szkolenia żeglarzy.
 9. Prowadzenie wyodrębnionych rachunków w przypadku uczestniczenia w pozyskiwaniu funduszy na zdefiniowane cele.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 400 000 PLN (czterysta tysięcy złotych 00/100), wpłaty dalszych fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji od osób prawnych, organizacji i funduszy,
 • zbiórek publicznych,
 • majątku fundacji
 • odsetek i lokat bankowych,
 • działalności gospodarczej.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§9

 1. Władzami Fundacji są:
  a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
  b. Rada Fundacji, zwany dalej Radą;
  c. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją
 2. Członkowie władz fundacji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

Zarząd Fundacji

§ 10

 1. Zarząd składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa wybranych przez Fundatora za ich zgodą.
 2. W skład Zarządu może wejść również Fundator.
 3. Kadencja zarządu trwa cztery lata.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych członków Zarządu;
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
  c. śmierci członka Zarządu.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Radzie Fundatorów i Komisji Rewizyjnej oraz funkcją Skarbnika.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b. realizacja celów statutowych,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Zarząd wykonuje zadania przewidziane w ust. 1-3 z pomocą Skarbnika powoływanego i odwoływanego przez Zarząd.
 5. Skarbnik działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie, na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Na posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Rada Fundacji

§13

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 7 członków, pod przewodnictwem Przewodniczącego.
 3. Członków pierwszego składu Rady, wraz z Przewodniczącym powołuje Fundator, za ich zgodą. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze uchwały, na wniosek Zarządu bądź członków Rady .
 4. Kooptacja o której mowa w ust. 3 odbywa się poprzez wybór osób reprezentujących znaczący wkład finansowy lub rzeczowym wniesionym do Fundacji oraz osób mających wybitny wkład w edukację morską i kultywowanie jej tradycji.
 5. W skład Rady Fundacji może wejść również Fundator.
 6. Kadencja Rady Fundacji trwa jeden rok i kończy się wraz z początkiem nowego roku akademickiego.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji w trakcie kadencji wygasa na skutek:
  a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej oraz funkcją Skarbnika.

§14

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Opiniowanie i uchwalanie głównych kierunków programu działania Fundacji,
 2. Opiniowanie rocznych sprawozdań Fundacji,
 3. Opiniowanie propozycji Zarządu odnośnie zmiany statutu Fundacji,
 4. Opiniowanie propozycji Zarządu o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 5. Opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród

§ 15

 1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie w sprawach o których mowa w § 14.
 3. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 4. Rada wyraża opinię w sprawach wymienionych w § 14 zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .
 5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 6. Posiedzenie Rady w sprawach wymienionych w § 14 oraz § 15 ust. 5 winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Komisja Rewizyjna

§16

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i wnioskowanie o udzielanie Zarządowi absolutorium;
 3. składanie Radzie Fundacji sprawozdań z nadzoru i kontroli działalności Fundacji.

§17

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 2. Członków pierwszego składu powołuje Fundator, za ich zgodą. Następnych członków Komisji Rewizyjnej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje Fundator lub Komisja w drodze uchwały spośród osób:
  a. legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, lub
  b. posiadających doświadczenie w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub związanych z gospodarka morską.
 3. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą być powoływani członkowie Zarządu, Rady Fundacji oraz Skarbnik jak również osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w jakiejkolwiek zależności, na przykład w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa.

§18

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok i wygasa z końcem roku akademickiego.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes samodzielnie lub z członek Zarządu wraz ze Skarbnikiem.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów. Zmiana nie może dotyczyć celów określonych w statucie

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością głosów, w obecności Prezesa, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji i zgody Fundatora.
 4. Fundacja może środki zgromadzone na dedykowany cel przeznaczyć na inny, podobny cel za akceptacją Rady Fundacji i wiedzą Organu Nadzoru.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, po uzyskaniu opinii Rady Fundatorów i zgody Fundatora.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz funduszu właściwego ze względu na cele statutowe Fundacji.

§ 23

W razie śmierci bądź całkowitej utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia Fundatora wykonuje samodzielnie osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w przypadku braku wskazania, spadkobiercy zstępni. Zapisy Statutu dotyczące Fundatora stosuje się do takiej osoby odpowiednio.

Fundator,
Lechosław Bar
Gdynia, 30.05.2019 r.

error: Content is protected !!